top of page
Botanica - Varianta C.png

Sídliště Nové Butovice a Botanika

Technická studie 2022 přišla s několika variantami zakrytí RR. Jelikož je odhadovaná hustota dopravy cca 80 000 aut denně, podporujeme variantu C, tedy kompletní zaklopení RR. Z výsledku technické studie je patrné, že zakrytím RR je získán prostor pro další rozvoj této oblasti. Může to být park, zástavba, či jiné smysluplné využití tohoto prostoru. Zakrytím navíc získáme výrazně lepší životní podmínky pro místní obyvatele, tedy minimalizace hluku a zplodin z výfukových plynů.

Zmíněná redukce emisí je velmi důležitá, protože odkrytá varianta RR je na horním limitu povolných hodnot - u extrémně jedovatého benzo(a)pyrenu jsou limity dokonce překročeny. Jednou z největších výhod zakryté radiály je propojení sídlišť Nové Butovice a Botaniky. Tento koncept se uplatňuje i v západních metropolích, kde se již existující dálnice skrz město zakývají.

Metro Nové Butovice a Jinonický zámeček

Věříme, že tomuto klíčovému území u stanice metra by nejvíce prospělo zakrytí. Odstraněním výškové dálniční estakády a umístěním Radlické radiály do zářezu se zakrytím vznikne relativně klidný zelený prostor, který volně naváže na nově zakrytý prostor u Botaniky. Toto řešení umožňuje široké možnosti, jak tuto oblast dále rozvýjet a propojit Jinonice s MHD. Přímo se nabízí vybudování cyclistezky a ještě tak více podpořit bezemisní dopravu ve městě. V souvislosti s připravovanou revitalizací stolové hory Vidoule bude umožněn důstojný příchod obyvatel do klidové zóny oblasti Vidoule/Cibulka. Zároveň nebude docházet k devastaci památkově chráněného Jinonického Zámečku. 

Metro NB - Varianta C.jpg
FK Motorlet - Varianta C.jpg

Areál FK Motorlet a Sokol Jinonice

Zakrytí v oblasti FK Motorlet a Jinonického Sokola umožní ochránit zdraví stovek dětí, které každý den sportují v těchto areálech. Dlouhodobou snahou městských částí je podpora a vedení dětí ke sportu. Nemůžeme jim zároveň zničit zdraví postavením dálnice 150 metrů od sportovišť, kam chodí sportovat.

Jinonický a Butovický tunel - Tyršova škola

Obyvatelé Jinonického sídliště, sídliště U Kříže, Butovic si také nezaslouží hluk a zplodiny. Varianta zakrytí Radlické radiály chrání i je. Často si ani neuvědomují své ohrožení díky blízkosti umístění nezakryté Radlické radiály.

rr_spojeni-A_0001.jpg

Obdobné projekty na zklidnění městských částí

sporilov_f16x9-02_st.jpg
Spořilovská spojka: zakrytí

"Realizace tunelu, tedy zakrytí Spořilovské spojky v ulici Spořilovská, znamená nejefektivnější způsob eliminace negativních dopadů od dopravy na této komunikaci. Kromě omezení hluku zajišťuje i možnost urbanistického propojení obou dnes oddělených částí Spořilova. Tento přístup je zcela v souladu s moderními principy tvorby a rekonstrukce města" SATRA. Více info na webu : https://www.satra.cz/sporilovska-spojka-zakryti/

Městský okruh Praha

Namísto dálnice městem máme šanci na moderní městské řešení. Přicházíme s úplně novou filosofií toho, jak mají zásadní dopravní stavby vznikat. Buď můžete nechat nakreslit dopravní projektanty dálnici městem, anebo do týmu přizvat architekty, urbanisty a krajináře a vymyslet řešení, které městu umožní dýchat a rozvíjet se. Přesně to jsme udělali a teď můžeme Pražanům představit chytré moderní řešení, řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Takto upravený projekt je výjimečnou ukázkou zapojení dopravní stavby do živé struktury města. Představuje nový přístup k plánování Městského okruhu, který respektuje stávající vazby mezi zástavbou i krajinou, nevytváří bariéry, ale naopak chytře využívá terénu, přírodních podmínek i urbanistických daností jednotlivých míst. Městská struktura se nepřizpůsobuje dopravní stavbě, ale právě naopak, uvedl první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-rozhodnuto-pod-libni-ke-strasnicim-povede-tunel-zvany-blanka-2-192879

MestskyOkruh.png
bottom of page